AVANT-PROPOS

Avant-propos > 7

Elıszó

A kötetet Vándory V. Valér mőfordító emlékének

ajánljuk, „aki minden nyelvbıl fordított, de egyet se tudott,

az anyanyelvét is beleértve”.

(Kosztolányi)

A rendszerváltás óta eltelt két évtized alatt gyökeresen megváltozott a hazai

könyvkiadás és könyvterjesztés helyzete, új fordítások sora látott napvilágot, és

jelentıs eredmények születtek a szótárszerkesztés és -kiadás terén. A

mőfordítók ugyanakkor igen nehéz körülmények között dolgoznak, és e komoly

hagyományra visszatekintı szakma utánpótlásával kapcsolatban aggodalomra

adhat okot, hogy szervezett mőfordítóképzés csak elvétve folyik a hazai

bölcsészkarokon. Bár a szótárszerkesztés alapvetıen más jellegő munka,

ráadásul egy jól sikerült szótár mőfordítások sorához jelenthet segítséget, az új

szótárak megírása és a meglévık folyamatos frissítése továbbra is komoly

gondot jelent. Nem beszélve arról, hogy az új lexikográfusok képzése a

mőfordítókéhoz hasonlóan problematikus. A folyamatosan átalakuló

felsıoktatásban a franciás stúdiumok helyzete is sokat változott: rövid

fellendülés után az utóbbi években komoly visszaesés tanúi vagyunk, és az új

idık vélt vagy valós követelményeinek megfelelni vágyó francia tanszékeken az

irodalom- és a nyelvészetoktatás szerepe és súlya jelentısen megváltozott.

A konferencia ötlete azért született, mert úgy láttuk, ideje volna összehívni a

magyarországi franciásokat, olyan rokon szakmák képviselıit, akik

rendszeresen támaszkodnak egymás munkájára, de személyesen csak ritkán

találkoznak. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2009. november 16. és 18. között

az ELTE Egyetemközi Francia Központjában megrendezett konferenciára szép

számmal jelentkeztek a franciás terület neves képviselıi, fiatalok és idısek,

egyetemi és kiadói emberek, irodalmárok, mőfordítók, szerkesztık, nyelvészek

és lexikográfusok.

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: