KISS Sándor

KISS Sándor, Nyelvi rendszer és fordítás (vagy miért lehetséges a lehetetlen?) > 35

 

SYSTÈME LINGUISTIQUE ET TRADUCTION (COMMENT L’IMPOSSIBLE DEVIENT-IL

POSSIBLE ?). La traduction est-elle possible ? La réponse que l’on tente de donner

ici à cette éternelle question se nourrit de la linguistique générale : les difficultés de

la traduction se trouvent ramenées au caractère arbitraire du signe linguistique, non

seulement au sens proprement saussurien, c’est-à-dire sur le plan référentiel, mais

sur le plan connotatif également. On aboutit ainsi au concept de l’ « arbitraire

stylistique », qui sera exploré sur deux plans : celui de la constitution matérielle du

signe et celui de son utilisation sociolinguistique. La réponse donnée à la question

initiale sera positive : le langage est un instrument flexible, pourvu de l’outillage

nécessaire pour une approche complexe et multiforme de la réalité.

Ha a fordítás kérdeseit a nyelvi rendszerek sajátosságaiból kiindulva

közelítjük meg, elég természetes módon találkozunk e rendszereknek azzal a

tulajdonságával, amelyet „önkényességnek” szoktak nevezni. A továbbiakban

azt szeretnénk megmutatni, hogy ebbıl a bizonyos mértékig „önkényes” – tehát

a nyelv történeti hagyományán alapuló, külsı tényezık által nem közvetlenül

meghatározott – berendezkedésbıl nemcsak a külvilágra rávetített denotatív

hálózat terén adódnak eltolódások az egyes nyelvek között, hanem a

konnotációkban is, tehát a stiláris megformálás alapjaiban. Ez a megfontolás

kulcsot ad a fordítási nehézségek egyfajta cso ortosításához; érthetı azonban,

hogy e nehézségek rétegzıdése mindenekelıtt az irodalmi szövegek átültetése

során tárul fel. Ezért a mondanivalónkat szemléltetı példákat irodalmi

szövegekbıl – francia mővek magyar fordításából – választjuk. Arra a kérdésre,

hogy a fordítás hogyan háríthatja el mégis az „egyenértékőség” keresésekor

felmerülı akadályokat, szintén a nyelvi rendszerben keressük a választ: a

nyelvekhez mindenkor hozzátartozó variációs lehetıségekben, a jelrendszerek

rögzített voltát kiegészítı viszonylagos szabadságban és általában abban, amit

képes értelemben a nyelv hajlékonyságának szoktak nevezni.

 

Pour lire la suite, veuillez consuler le document pdf ci-dessous.

PDF download: