NYELV, SZÓTÁR, FORDÍTÁS (LANGUE, DICTIONNAIRE, TRADUCTION)

BÁRDOSI Vilmos, Lexikográfiai és fordítási problémák jelentésmódosuláson átesett és új keletkezésű francia szólásokban > 11


PROBLÈMES LEXICOGRAPHIQUES ET TRADUCTOLOGIQUES DANS LES PHRASÈMES

AYANT SUBI DES CHANGEMENTS DE SIGNIFICATION ET RÉCEMMENT APPARUS. Plusieurs

tendances importantes peuvent être observées ces derniers temps dans le domaine des

phrasèmes du français. D’une part, des phrasèmes depuis longtemps utilisés changent, se

renouvellent continuellement dans leurs significations et leurs usages, d’autre part de

nouveaux phrasèmes jusque-là inconnus apparaissent dans la langue. Comme variante non

moins importante de ces derniers, on pourrait ajouter les séries synonymiques de

phrasèmes qui illustrent et enrichissent le contenu cognitif de locutions déjà existantes.

L’article abondamment documenté par des exemples actuels et quotidiens se propose

d’analyser ce domaine d’une importance particulière du point de vue typologique,

phraséodidactique, pragmatique, lexicographique et traductologique.

1. Bevezetés

A legantropomorfabb nyelvi elemeket képviselı szólások különösen

alkalmasak a nyelvben meglévı hagyományok és megújulási folyamatok

közötti kapcsolatok bemutatására. A bennük megjelenı nyelvi, kulturális

örökség megismerése és ápolása már csak azért is kívánatos, mert az

hozzájárulhat a közös európai nyelvi és kulturális örökség minél teljesebb

megismeréséhez, ırzéséhez és ápolásához. Ugyanakkor – felhasználva a

modern technikák adta lehetıségeket – kellı és értı figyelmet kell fordítanunk

a nyelvekben lezajlódó és a szólásokat is érintı megújulási folyamatokra, a

mindenkori jelentésbeli változásokra. Ez pedig nem csupán a szakembereket, a

lexikográfusokat érdekli, hanem – és talán sokkal inkább – a nyelvet

mindennapi szinten használókat is (Bárdosi, 2008).

A nyelv idiomatikus egységeinek – vagyis a szólásoknak,

helyzetmondatoknak, közmondásoknak, idézeteknek, szállóigéknek – leírása és

használata során mind a lexikográfus, mind a fordító, mind pedig az egyszerő

nyelvhasználó folyamatosan „aláaknázott harcmezın” lépked. Az idegen nyelvő

frazémák felismerése, leírása, fordítása és aktív irányú használata már

önmagában is számos probléma forrása lehet. Jelen vizsgálatunkban a francia

frazémák lexikográfiai kodifikálásának és fordításának nehézségeibıl mutatunk

be két aktuális és jellemzı jelenséget.

 

Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: