SZABÓ Dávid

SZABÓ Dávid, Nemsztendert változatok egy új francia-magyar szótárban > 53

 

LES VARIÉTÉS NON STANDARD DANS UN NOUVEAU DICTIONNAIRE FRANÇAISHONGROIS.

Le lexicographe qui s’intéresse à une variété langagière non standard doit faire

face à deux problèmes essentiels : a) comment définir le sujet de son dictionnaire, que ce

soit l’argot, la langue familière ou une autre variété non standard, et comment le distinguer

des catégories analogues ?, et b) comment et selon quelle méthode collecter le corpus sur

lequel reposera son dictionnaire ? Avant de commencer le travail méticuleux de

l’élaboration du dictionnaire, il faut trouver des réponses adéquates à ces questions. Il serait

également intéressant de savoir dans quelle mesure les principes valables pour un

dictionnaire spécialisé sont applicables dans le cas d’un dictionnaire bilingue de type

général. Dans mon travail, j’examinerai le problème du traitement des variétés non standard

dans un dictionnaire français-hongrois récemment publié.

0. Bevezetés

A szótárírónak, ha valamely nemsztenderd nyelvváltozat speciális szótárán

dolgozik, két alapvetı problémával kell szembenéznie: a) hogyan határozza meg

szótárának tárgyát – legyen az szleng, bizalmas köznyelv vagy más nemsztenderd

változat – és hogyan határolja el azt más, rokon kategóriáktól, illetve b) hogyan,

milyen módszerrel győjtse össze a szótárának alapjául szolgáló korpuszt?

A szótárszerkesztés aprólékos gyakorlati munkája csak azután következhet, ha

erre a két kérdesre megnyugtató választ kapunk, és sajnos Magyarországon a

nemsztenderd nyelvhasználat bemutatását megcélzó szótárak (alapvetıen

szlengszótárakról van természetesen szó; vö. Kis, 2008: 72) jelentıs része már

ennek a két alapvetı pontnak a tekintetében is csalódást okoz.

Érdekes kérdés, mennyiben érvényesek a fenti kitételek egy általános

kétnyelvő szótár szerkesztése során. Írásomban a nemsztenderd változatok

lexikográfiai feldolgozásának kérdését egy néhány éve megjelent franciamagyar

kéziszótár (Bárdosi, Szabó D., 2007) kapcsán kívánom körüljárni.

 

Pour lire la suite de cet article veuillez consuler le pdf ci-dessous.

PDF download: