TILLINGER Gábor

TILLINGER Gábor, Napjaink francia kétnyelvű szótárai Európában > 65

 

LES DICTIONNAIRES BILINGUES FRANÇAIS DE NOS JOURS EN EUROPE. L’article a pour but

de démontrer les qualités positives des dictionnaires français-hongrois de point de vue d’utilité

(en fonction de la quantité des entrées et des exemples) et d’utilisabilité (typographie et

structuration des entrées). Pour ce faire, nous avons comparé trois dictionnaires français-hongrois

avec d’autres dictionnaires bilingues français (en paire avec l’anglais, le catalan, le danois, le

norvégien, le suédois et, en outre, cinq langues régionales de France). En même temps, nous

avons relevé quelques exemples d’entrées et d’équivalents problématiques dans le domaine de la

gastronomie pour illustrer qu’il y a encore des détails à améliorer, même dans les meilleurs

dictionnaires.

 

A szótárak különbözı igényeknek, többé-kevésbé eltérı céloknak próbálnak

megfelelni, jelentıs különbségeket tapasztalhatunk azonban az egyes szótárak

„használhatósága”, illetve „hasznossága” terén is. A használhatóság alatt elsısorban a

szótárak felhasználóbarát mivoltát értem. A szótárak szócikkeinek külsı megjelenésén,

azaz a tipográfiai tényezın meglehetısen sok múlhat a felhasználók szemszögébıl

nézve. A jobb „érthetıséget” tisztán vizuális alapon is segíthetik – a szócikkekben

szereplı kifejezések kiemelésére dılt vagy félkövér karaktereket használhatnak, vagy

például napjainkban terjedıben van a színes karakterek használata is –, de a

használhatóság tekintetében meg kell említenünk egy másik fontos tényezıt is,

nevezetesen a szócikkek szerkezeti felépítését. Itt tehát az a kérdés merül fel, hogy a

szótárírók, a szerkesztık hogyan, milyen logika alapján strukturálták a szócikkeket,

mennyire könnyen találhatjuk meg a keresett információt. A szótárak hasznossága

ezzel szemben nagyrészt azon múlik, hogy milyen és mekkora szókincset mutatnak be,

valamint mennyire megbízható ekvivalensekkel.

Jelen írásomban arra szeretnék rámutatni, hogy napjaink francia–magyar szótárai –

bizonyos hiányosságaik és hibáik ellenére – mennyire elıkelı helyen állnak

használhatóság és hasznosság tekintetében más francia kétnyelvő szótárakkal

összehasonlítva. Az összehasonlítás során kitérek egyes franciaországi galloromán

regionális nyelvek franciával párba állított szótáraira is, bemutatva ezen szótárcsoport

másságát és kiemelve néhány érdekességet. Végezetül hozok néhány példát a francia–

magyar szótárakban található (vagy éppenséggel nem található) problémás szócikkekre is.

 

Pour lire la suite de cet article, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.

PDF download: