TRADUCTION LITTÉRAIRE, RÉCEPTION

SZÉCHENYI Ágnes, A modern francia irodalom korai recepciója - Illyés Gyula és Szegi Pál mindmáig ismeretlen modern lírai antológiájának (1925) rekonstrukciós kísérlete elé > 117

1946-ban jelent meg Illyés Gyula jól ismert emlékezı esszéregénye, a Hunok
Párisban. Az idıben két évtizedet hátráló könyv a 20-as évek elsı felét idézi fel, az
1918/19-es emigráció sovány kenyerét, a segélyosztó bizottságok folyosóit, de azt a
szellemi lakomát is, amelyet az akkor a világ mővészi középpontjának számító
Párizs kínált. Ne feledjük, ez az az idı, amikor egy fiatal nemzedék, s nem is csak a
francia, a Szajna parti városban győlt össze, s adott új értelmet az irodalmi,
mővészeti modernségnek, keresve a mővészet lehetıségeit a civilizációt is fenyegetı
világháború után. Ezt a nemzetközi kavalkádot, szellemi világfoglalást örökíti meg a
Párizsban könyvkiadót alapító, könyvesboltot nyitó amerikai „mecénás” Sylvia

Beach a Shakespeare and Company oldalain. Illyés és a magyar emigránsok köre
kisebb volt, mint a James Joyce-ot zászlójára tőzı könyvkiadóé, a párizsi
tartózkodás egyidejő volt az óriásokkal, s nem együttlét. De az a francia szellemi
közeg is rendkívülien pazar volt, amit a Notre Dame mögött szerényen, olykor
nyomorúságban élı magyarok maguknak felfedeztek. Különösen, ha arra
gondolunk, hogy ezek a francia fiatalok is mind ígéretek voltak még csak, vagy
ahogy Illyés írja „felbontatlan borítékok”.


Pour lire la suite, veuillez consulter le document pdf ci-dessous.